ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN 

Algemene voorwaarden Interieurs de Meubelberg II, handelend onder de naam Cab-in.nl Truckinterieurs te Nederhemert. Verderop in dit document wordt uitsluitend nog gesproken over Cab-in.nl Truckinterieurs. Waarmee altijd bedoeld wordt op Interieurs de Meubelberg II, zoals geregistreerd bij de KVK onder het nummer 87343517.

Cab-in.nl Truckinterieurs
Nijverheidstraat 9
5317NL Nederhemert
+31 6 22 85 35 85
info@cab-in.nl

KVK: 87343517
BTW: NL864270227B01
IBAN: NL69 RABO 0102 6941 68

Artikel 1 Algemeen 

1.1 Definities:

 • Cab-in.nl Truckinterieurs te Nederhemert: de gebruiker van deze algemene voorwaarden; zijnde de eenmanszaak ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 87343517, gevestigd aan de Nijverheidsstraat 9, 5317 NL te Nederhemert.
 • Koper: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Cab-in.nl Truckinterieurs te Nederhemert een overeenkomst sluit.
 • Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Cab-in.nl Truckinterieurs te Nederhemert een overeenkomst sluit.
 • Overeenkomst: de opdrachtovereenkomst tussen de koper c.q. opdrachtgever en Cab-in.nl Truckinterieurs te Nederhemert.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle door Cab-in.nl Truckinterieurs te Nederhemert aangegane overeenkomsten, hoe ook genaamd. Met name zijn deze algemene voorwaarden ook van toepassing op de door Cab-in.nl Truckinterieurs te Nederhemert aangegane overeenkomsten tot levering van zaken aan koper.

1.3 Waarin in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over ‘koper’ moet hieronder worden verstaan elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die tot Cab-in.nl Truckinterieurs te Nederhemert in een contractuele relatie staat uit hoofde van een met Cab-in.nl Truckinterieurs te Nederhemert gesloten overeenkomst, of een andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan. Met name wordt onder ‘koper’ ook verstaan degene wiens opdracht en voor wiens rekening zaken worden geleverd.

1.4 Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen.

1.5 Indien ook de koper naar (zijn) algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de koper niet van toepassing. Dit is alleen anders indien en voor zover de toepasselijkheid van de voorwaarden van de koper niet in strijd komen met de algemene voorwaarden van Cab-in.nl Truckinterieurs te Nederhemert, dan is slechts het in deze voorwaarden bepaalde van toepassing. Enig andersluidend beding in de algemene voorwaarden van de koper doet aan het voorgaande niet af.

1.6 Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van "levering (van zaken)", wordt daaronder tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook.

1.7 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig op de overeenkomst van toepassing.

Cab-in.nl Truckinterieurs te Nederhemert en de koper treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van het nietige c.q. de vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 2 Aanbiedingen / offertes

Alle aanbiedingen van Cab-in.nl Truckinterieurs te Nederhemert zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding wordt genoemd. 

Alle offertes van Cab-in.nl Truckinterieurs te Nederhemert zijn vrijblijvend, zij gelden gedurende dertig dagen, tenzij anders vermeld. Cab-in.nl Truckinterieurs te Nederhemert is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de koper c.q. opdrachtgever binnen dertig dagen wordt bevestigd.  

De prijzen in de aanbiedingen en offertes zijn exclusief btw, overige heffingen en eventuele verzend-, vervoers- en verpakkingskosten, tenzij anders vermeld.

Een samengestelde prijsopgave (offerte) verplicht Cab-in.nl Truckinterieurs te Nederhemert niet tot een gedeelte van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen en offertes gelden niet vanzelf voor nabestellingen. 

In geval van annulering van een project is Cab-in.nl Truckinterieurs te Nederhemert genoodzaakt om 25% van het totaalbedrag in rekening te brengen bij de koper c.q. opdrachtgever.  

In geval van annulering van een lederen interieur voor een personenwagen, bestelbus en/of truck(s) is Cab-in.nl Truckinterieurs te Nederhemert genoodzaakt om 50% van het totaalbedrag in rekening te brengen bij de koper c.q. opdrachtgever.

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst

 • Een overeenkomst met Cab-in.nl Truckinterieurs te Nederhemert komt eerst tot stand

wanneer wij een aan ons gegeven order c.q. opdrachtbevestiging schriftelijk hebben aanvaard. Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop de order c.q. opdrachtbevestiging is ondertekend.

 • De koper is aan zijn order c.q. opdrachtbevestiging, in welke vorm dan ook aan ons

gegeven, gebonden gedurende een periode van 7 dagen na dagtekening van de order of (indien het een mondeling verstrekte order betreft) na het geven van de order c.q. opdrachtbevestiging. Een verklaring van de koper dat hij zijn order c.q. opdrachtbevestiging wenst te annuleren of te wijzigen afgegeven gedurende deze periode van 7 dagen, kan derhalve niet voorkomen dat een overeenkomst op basis van de (oorspronkelijke) order c.q. opdrachtbevestiging tot stand komt, indien wij de order c.q. opdrachtbevestiging alsnog aanvaarden/bevestigen binnen deze periode van 7 dagen.

 • De door ons aan de koper verzonden order c.q. opdrachtbevestiging wordt geacht de

inhoud van de gesloten overeenkomst volledig en juist weer te geven. De koper wordt geacht met de inhoud van onze order c.q. opdrachtbevestiging in te stemmen, tenzij hij binnen 7 dagen na dagtekening van onze order c.q. opdrachtbevestiging schriftelijk aan ons te kennen geeft dat hij zich niet met de inhoud kan verenigen.

 • Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen gemaakt en/of gedaan door onze

medewerkers, of namens ons gemaakt en/of gedaan door andere personen die als vertegenwoordiger optreden, binden ons alleen indien deze afspraken en/of toezeggingen door onze tot vertegenwoordiging bevoegde bestuurder(s) schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 4 Uitvoering

 

Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dat vereist, heeft Cab-in.nl Truckinterieurs te Nederhemert het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De koper c.q. opdrachtgever zal alle ter uitvoering van de opdracht redelijkerwijs noodzakelijke gegevens tijdig aan Cab-in.nl Truckinterieurs te Nederhemert verstrekken.

Bij niet-tijdige verstrekking door de koper c.q. opdrachtgever is Cab-in.nl Truckinterieurs te Nederhemert gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten en eventuele kosten van vertraging bij de koper c.q. opdrachtgever in rekening te brengen.

Koper c.q. opdrachtgever vrijwaart Cab-in.nl Truckinterieurs te Nederhemert voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de koper c.q. opdrachtgever toerekenbaar zijn en of toerekenbaar geacht kunnen worden.

Cab-in.nl Interieurs te Nederhemert draagt er zorg voor dat de uitvoering van de opdracht geschiedt conform de daaraan te stellen eisen van zorgvuldigheid en kwaliteit.

Artikel 5 Levertijd

5.1 De door Cab-in.nl Truckinterieurs te Nederhemert opgegeven levertijden zijn niet als fatale termijn(en) te beschouwen.

5.2 De levertijd gaat in op het moment dat de koper c.q. opdrachtgever van Cab-in.nl Truckinterieurs te Nederhemert een schriftelijke of elektronische bevestiging heeft ondertekend.

Artikel 6 Levering

6.1 Leveringen en bestellingen geschieden af aan het bedrijfspand van Cab-in.nl Truckinterieurs te Nederhemert, gelegen aan de Nijverheidstraat 9, 5317 NL te Nederhemert. Koper c.q. opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat Cab-in.nl Truckinterieurs te Nederhemert deze bij hem aflevert dan wel op het moment dat deze hem krachtens overeenkomst ter beschikking worden gesteld.

6.2 Bij weigering van afname of bij het onmogelijk maken van de aflevering door koper c.q. opdrachtgever is Cab-in.nl Truckinterieurs te Nederhemert gerechtigd de zaken voor 50% van het totaalbedrag bij koper c.q. opdrachtgever in rekening te brengen.

6.3 Cab-in.nl Truckinterieurs te Nederhemert behoudt zich het recht voor deelleveringen toe te passen, zulks ter beoordeling van koper c.q. opdrachtgever. Deelleveringen kunnen afzonderlijk gefactureerd worden.  

Artikel 7 Gebreken

Koper c.q. opdrachtgever dient het geleverde bij (af)levering of zo kort mogelijk daarna te inspecteren op aantallen en kwaliteit. Zichtbare gebreken of tekortkomingen dienen binnen 7 dagen na aflevering aan Cab-in.nl Truckinterieurs te Nederhemert schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

Artikel 8 Garantie

Cab-in.nl Truckinterieurs te Nederhemert garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en dat zij vrij zijn van alle gebreken. Deze garantie geldt gedurende een periode van drie maanden na (af)levering op bekleding. Deze garantie geldt niet wanneer een gebrek is ontstaan als gevolg van oneigenlijk gebruik. Betreft het geleverde een zaak die door derden is geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot de garanties welke de producent verstrekt. Indien koper c.q. opdrachtgever voor garantie in aanmerking komt, dient deze uitgevoerd te worden aan het bedrijfspand van Cab-in.nl Truckinterieurs te Nederhemert, gelegen aan de Nijverheidstraat 9, 5317 NL te Nederhemert, tenzij (anders) schriftelijk tussen Cab-in.nl Truckinterieurs te Nederhemert en koper c.q. opdrachtgever is overeengekomen.

Artikel 9 Prijzen

9.1 De opgegeven prijzen zijn in euro’s en exclusief BTW, overige heffingen en eventuele administratie-, verzend-, vervoers- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. 

9.2 In algemene zin opgegeven prijzen (zoals prijzen genoemd in eerdere opdrachten, offertes, websites of in reclame-uitingen) kunnen door Cab-in.nl Truckinterieurs te Nederhemert te allen tijde gewijzigd worden. Voor getekende overeenkomsten geldt de prijs zoals schriftelijk in de overeenkomst is overeengekomen.

Artikel 10 Betaling

10.1 Betaling dient te geschieden bij aflevering op een door Cab-in.nl Truckinterieurs te Nederhemert voorgeschreven wijze.

10.2 Betaling dient te geschieden in Euro’s, tenzij anders overeengekomen, zonder enige aftrek of korting contant ter plaatse waar Cab-in.nl Truckinterieurs te Nederhemert is gevestigd of door overmaking op een door haar aangewezen bank- of girorekening, in beide gevallen onmiddellijk vóór of tijdens het moment van de (af)levering van de betreffende zaken, dit alles tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij betaling per bank of giro geldt de dag van creditering van onze bank of girorekening als de dag van betaling.

10.3 Bij niet of niet-tijdige betaling is koper c.q. opdrachtgever vanaf de eerste vervaldag van de factuur tot aan de dag der algehele voldoening over de nog openstaande bedragen wettelijke rente verschuldigd. Voorts komen alle gerechtelijke dan wel buitengerechtelijke kosten om tot inning te komen voor rekening van koper c.q. opdrachtgever.

10.4 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van koper c.q. opdrachtgever zijn de nog openstaande bedragen, welke door koper c.q. opdrachtgever aan Cab-in.nl Truckinterieurs te Nederhemert verschuldigd zijn, onmiddellijk opeisbaar. 

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud

11.1 Door Cab-in.nl Truckinterieurs te Nederhemert geleverde zaken blijven haar eigendom tot aan het moment van volledige betaling van al hetgeen de koper c.q. opdrachtgever uit hoofde van, samenhangende met of voortvloeiende uit de door haar geleverde zaken aan haar verschuldigd is. Indien Cab-in.nl Truckinterieurs te Nederhemert zulks oordeelt heeft zij het recht van de koper c.q. opdrachtgever zekerheid ten aanzien van de nakoming van haar verplichtingen te eisen.

11.2 De koper c.q. opdrachtgever heeft niet het recht de niet betaalde zaken in pand te geven daarop bezitloos pandrecht te vestigen of enig ander zakelijk of persoonlijk recht ten behoeve van een derde daarop te vestigen.

11.3 Onverminderd het hiervoor in dit artikel bepaalde is het de koper c.q. opdrachtgever toegestaan de zaken aan derden te verkopen, doch zulks uitsluitend in het kader van zijn normale bedrijfsvoering. Alsdan is de koper c.q. opdrachtgever gehouden de verkregen gelden onverwijld aan Cab-in.nl Truckinterieurs te Nederhemert over te dragen, dan wel, indien niet tegen contante betaling is verkocht, de verkregen vorderingen onverwijld aan Cab-in.nl Truckinterieurs te Nederhemert over te dragen.

11.4 Indien ten gevolge van bewerking of verwerking door de koper c.q. opdrachtgever het eigendomsrecht rustend op de door ons geleverde zaken verloren is gegaan, is de koper c.q. opdrachtgever verplicht onverwijld ten behoeve van Cab-in.nl Truckinterieurs te Nederhemert een bezitloos pandrecht te vestigen op de zaken ontstaan na de bewerking of verwerking.

11.5 Cab-in.nl Truckinterieurs te Nederhemert is ten allen tijde gerechtigd de zaken die zich onder de koper c.q. opdrachtgever (of derden) bevinden, maar haar in eigendom toebehoren, onder haar te nemen, zodra Cab-in.nl Truckinterieurs te Nederhemert in redelijkheid heeft kunnen aannemen dat er een reële kans bestaat dat de koper c.q. opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. Het voorgaande laat onverlet de rechten zoals die voor ons voortvloeien uit het gemene recht: met name behoudt Cab-in.nl Truckinterieurs te Nederhemert ook het recht de koper na het onder Cab-in.nl Truckinterieurs te Nederhemert nemen van de zaken tot schadevergoeding aan te spreken.

11.6 De koper c.q. opdrachtgever is verplicht het risico van brand en diefstal ten aanzien van de niet betaalde zaken te verzekeren en  aan Cab-in.nl Truckinterieurs te Nederhemert op verzoek deze verzekering aan te tonen.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

12.1 Uitsluitend indien de garantieverplichtingen ter zake de door ons geleverde zaken niet door derden (zoals fabrikanten) op zich zijn genomen, kan de koper c.q. opdrachtgever jegens ons (garantie-) aanspraken doen gelden. De aansprakelijkheid van ons is in dat geval beperkt tot gebreken die een gevolg zijn van fabricage- en materiaalfouten.

12.2 Ingeval van reclame is Cab-in.nl Truckinterieurs te Nederhemert, indien de gegrondheid van de reclame, de kwaliteit betreffende, door haar wordt vastgesteld en voor haar tevens aansprakelijkheid als bedoeld in lid 1 bestaat, uitsluitend gehouden tot zulks te harer keuze-:

 1. (kosteloos) herstel van gebreken;
 2. levering van vervangende zaken c.q. onderdelen, na terug ontvangst van de gebrekkige zaken c.q. onderdelen;
 3. terugbetaling van de ontvangen koopsom/creditering van de aan de koper c.q. opdrachtgever gezonden factuur met ontbinding zonder rechtelijke tussenkomst van de gesloten overeenkomst, alles voor zover de koopsom, de factuur en de overeenkomst op de geleverde gebrekkige zaken betrekking hebben;
 4. een in overleg met de koper c.q. opdrachtgever te betalen schadeloosstelling in ander vorm dan hiervoor bedoeld.

12.3 Indien de koper c.q. opdrachtgever zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming aan de zaken reparaties en/of wijzigingen heeft uitgevoerd/doen uitvoeren, vervalt elke garantieverplichting onzerzijds.

12.4 Behoudens eventuele verplichtingen van ons uit hoofde van het bovenstaande is Cab-in.nl Truckinterieurs te Nederhemert nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper en anderen, tenzij er sprake is van opzet of schuld onzerzijds (door degenen die ons voor aansprakelijk houdt met de middelen rechtens aan te tonen). blijft het gekochte binnen de overeengekomen tijd af te nemen. Met name is Cab-in.nl Truckinterieurs te Nederhemert ook nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, directe- of indirecte schade, hoe ook genaamd winstderving en stilstand schade daaronder begrepen - geleden door de opdrachtgever, diens ondergeschikten en bij of door hem tewerkgestelde of derden ontstaan, door hele of gedeeltelijke (her)leveringen van zaken, vertraagde of ondeugdelijke levering, of het uitblijven van levering van zaken of door de zaken zelf.

12.5 De koper c.q. opdrachtgever is niet gerechtigd de zaken waarover geen gemotiveerde reclame bestaat terug te zenden. Geschiedt dit zonder geldige redenen toch, dan zijn alle kosten aan terugzending verbonden ten laste van de koper c.q. opdrachtgever. Cab-in.nl Truckinterieurs te Nederhemert is in dat geval vrij de zaken voor rekening en risico van de koper c.q. opdrachtgever onder derden op te slaan.

12.6 De koper c.q. opdrachtgever is gehouden ons te vrijwaren voor alle aanspraken die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen ons mochten doel gelden, voor zover de wet zich er niet tegen verzet dat de uit deze aanspraken voortvloeiende schade en kosten voor rekening van de koper c.q. opdrachtgever komen.

12.7 Cab-in.nl Truckinterieurs te Nederhemert is niet aansprakelijk voor vermissing, verlies/diefstal van (motor)voertuigen en (onderdelen van) trucks van koper c.q. opdrachtgever. Transport en stalling bij Cab-in.nl Truckinterieurs te Nederhemert voor het uitvoeren van werkzaamheden aan (motor)voertuigen en (onderdelen) trucks dient te allen tijde door koper c.q. opdrachtgever verzekerd te worden.

12.8 Het risico van verlies over beschadiging van de zaken die het voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op koper c.q. opdrachtgever over op het moment waarop deze aan de koper c.q. opdrachtgever juridische en of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van koper c.q. opdrachtgever of een door de koper c.q. opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 13 Overmacht

Onder overmacht dient te worden verstaan, elke omstandigheid buiten de macht van Cab-in.nl Truckinterieurs te Nederhemert die van dien aard is dat de naleving van de overeenkomst in redelijkheid van Cab-in.nl Truckinterieurs te Nederhemert niet kan worden gevergd (niet toerekenbare tekortkomingen in de nakoming). Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, storingen in het bedrijf, in- en uitvoerbeperkingen of -verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale en regionale (overheids-) instanties. Indien Cab-in.nl Truckinterieurs te Nederhemert door overmacht haar leveringsplicht niet, niet behoorlijk of niet tijdig kan nakomen is zij gerechtigd de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, dan wel voor bepaalde of onbepaalde tijd op te schorten, zulks ter keuze van Cab-in.nl Truckinterieurs te Nederhemert. Ingeval van overmacht kan de koper c.q. opdrachtgever Cab-in.nl Truckinterieurs te Nederhemert niet tot schadevergoeding aanspreken.

Artikel 14 Toepasselijk recht

Op de door Cab-in.nl Truckinterieurs te Nederhemert gedane offertes en op alle door haar aangegane overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 15 Geschillenbeslechting

Alle geschillen van welke aard ook verband houdende met c.q. voortvloeiende uit de door ons aangegane overeenkomsten en door haar verrichte leveringen worden berecht/beslecht door de bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 16 Overige bepalingen

Deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Tiel.